Home Installatie diensten Computer diensten TV diensten Webdesign Prijzen Storing melding

Tang Solutions -kvk 50654691    Contact  | Disclaimer  |  Privacybeleid |  Site Map |  Algemeenvoorwaarden

Home

 

Algemene leveringsvoorwaarden Tang Solutions - 22/08/2010 3 van 4

En de garantie geldt niet voor software en de daar uit voort vloeiende storingen en gebreken

en het over zetten van data en data dragers in het algemeen.

Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie

beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt.

Artikel 7: Prijzen

Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van

aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben

voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voordoen binnen drie maanden na

het sluiten van de overeenkomst.

De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele

administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders

vermeld.

Artikel 8: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan

te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de

facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de

vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle

verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet

bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige

andere wijze te bezwaren.

Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd

te houden tegen schade en diefstal.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de

garantie zoals voornoemd.

Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak

bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van vijfhonderd euro. De

aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval

door de assuradeur van gebruiker wordt uitgekeerd.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Artikel 11: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden Tang Solutions - 22/08/2010 4 van 4

zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door

koper aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 12: Geschillen

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen

een geschil in onderling overleg te beslechten.

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen

kennis te nemen.

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het

Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Software

Software dat geen eigendom is van Tang Solutions wordt geleverd op basis van

de licentie en garantie van de Software licentiegever. Waar nodig levert Tang Solutions de Software-licentie die u nodig hebt bij het Product. U moet voldoen aan die licentie.

Indien u de licentie voor het besturingssysteem niet accepteert bij start-up zal Tang Solutions enkel het retourneren en terugbetaling van het volledige product in

overweging nemen Alvorens het aanbieden van een ander bestuurings-systeem.

Artikel 14: Service

Services worden verleend door Tang Solutions. Responstijden zijn enkel bij

benadering en kunnen wijzigen afhankelijk van de ligging of toegankelijkheid van de plaats

waar het Product zich bevindt. Service kan worden verleend via telefoon of internet, waar

gepast. U moet Tang Solutions toelaten om Product op uw of Tang Solutions site te

onderzoeken (zoals Tang Solutions verkiest). Tang Solutions is

eigenaar van tijdens reparatie vervangen Product of onderdelen en factureert Klant indien

deze niet op Tang Solutions Direct 's verzoek worden geretourneerd. Service houdt niet

in (tenzij vermeld in de Service aanbieding): werk buiten lokale werkuren, tijdens weekends

of vakantie, objecten die niet onder de Garantie vallen, configuratiewijzigingen, relocatie,

preventief onderhoud, consumables, diskettes, volgens Tang Solutions onnodig

werk, elektrische omgeving, overdracht van data of Software, virussen. Producten van

Derden worden gerepareerd in overeenstemming met de garantie van de fabrikant of

licentiegever. Onderdelen die niet essentieel zijn voor de werking van het Product (bvb.

scharnieren, deuren, esthetische kenmerken, frames) mogen niet worden geserviced binnen

de in de Service Aanbieding gespecificeerde termijn..

Artikel 15: Overige bepalingen

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel

te Utrecht

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van

het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Terug naar deel 1

 

Algemeen voorwaarden