Home Installatie diensten Computer diensten TV diensten Webdesign Prijzen Storing melding

Tang Solutions -kvk 50654691    Contact  | Disclaimer  |  Privacybeleid |  Site Map |  Algemeenvoorwaarden

Home

Algemene leveringsvoorwaarden Tang Solutions - 22/08/2010 1 van 4

Levering van producten & Diensten

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden;

te weten: Tang Solutions Anjerstraat 14 te  Veenendaal;

koper: de wederpartij van gebruiker, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf;

overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en

voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze

leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze

leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze

leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door gebruiker in

te schakelen derden bedongen.

Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze

leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden

onverminderd van kracht. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor

aanvaarding is genoemd.

Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders

aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan

door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele

verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht gebruiker niet tot levering van een

gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel

van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.

Artikel 3: Uitvoering

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker

het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig

aan gebruiker verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is gebruiker gerechtigd

de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in

rekening te brengen. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden Tang Solutions - 22/08/2010 2 van 4

in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper

toerekenbaar zijn.

Artikel 4: Levering

Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert

(of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter

beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van

aflevering door koper is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te

laten opslaan.

Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker,

vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn.

Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker.

Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

Artikel 5: Reclames

Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aantallen

en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk

aan gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie

weken na ontdekking, uiterlijk echter binnen drie maanden na levering worden gemeld.

Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het

geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 6: Garantie

Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen

die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie

geldt gedurende een periode van twaalf maanden na levering met een uit loop na

vierentwintig maanden waar handeling kosten, kosten klant zijn en in rekening worden

gebracht. Reserve-onderdelen gedurende 90 dagen na de vroegste installatie- of

leverdatum. Accu’s worden geleverd met een garantie van 6 maand. Éénweg Battarijen

worden geleverd zonder garantie.

Garantie op Reparatie van hardware zijn standard gegarandeerd met dertig dagen. Mits het

gevolgen zijn uit de vorige schade, of het betreft een ander deel als de gerepareerde schade

worden deze per definitie aan de klant door belast als extra kosten.

Deze garantie geldt niet wanneer schade veroorzaakt door een partij (behalve Tang Solutions) of andere externe factor.

Deze garantie geldt niet wanneer schade ingevolge onjuist(e) installatie, gebruik, wijzigingen

of herstel door niet-erkende derde of door uzelf

Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of on-eigenlijk gebruik.

naar deel 2

Algemeen voorwaarden